PRAVIDLA REKLAMNÍ SOUTĚŽE

Pořadatel reklamní soutěže: Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, IČ: 63319551

1. Účastníkem reklamní soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže provede nákup v jakékoliv prodejně řetězce La Formaggeria Gran Moravia v ČR a splní další podmínky reklamní soutěže (zákazník).

2. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník, který v době konání soutěže od 3.2.2020 do 1.3.2020 provede v jakékoliv prodejně sítě La Formaggeria Gran Moravia v ČR nákup v hodnotě alespoň 200 Kč. Zákazník, který se chce soutěže zúčastnit, musí dále řádně vyplnit soutěžní elektronický formulář, který nalezne spolu s pravidly této reklamní soutěže na webových stránkách www.laformaggeria.com. V soutěžním elektronickém formuláři uvede zákazník zejména také číslo účtenky, jejíž hodnota odpovídá limitu stanovenému pro účast v reklamní soutěži. Zákazník si musí tuto účtenku uschovat po celou dobu trvání soutěže, neboť v případě výhry bude její předložení podmínkou pro předání výhry.
Do soutěže budou zařazeny pouze řádně vyplněné soutěžní elektronické formuláře, které zákazník pořadateli soutěže elektronicky odešle v období konání soutěže od 3.2.2020 do 1.3.2020 prostřednictvím příslušné shora uvedené webové stránky www.laformaggeria.com
Zákazník se může zúčastnit i vícekrát, pokud v době konání soutěže provede více nákupů v hodnotě alespoň 200 Kč. Každou účtenku lze použít pro účast v soutěži pouze jednou.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků reklamní soutěže provede pořadatel do 15.3.2020.

3. Výhru získá prvých 10 správných odpovědí na soutěžní otázku pořadatele. V případě, že bude méně než 10 správných odpovědí, zbytek výher získají ti účastníci, jejichž odpověď bude nejbližší té správné. V případě výhry osoby mladší 18 let výhru převezme její zákonný zástupce. V případě, že se nebude možné s výhercem po dobu 7 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže spojit, bude pořadatelem určen náhradní výherce.
Výherce nemá nárok na jinou výhru než výhru vyhlášenou pořadatelem ani nemá nárok na vyplacení výhry v penězích. Výherce nemá právo výhru reklamovat. Výherce má právo výhru jak stojí a leží přijmout nebo ji odmítnout. Výherce může výhru postoupit pouze fyzické osobě blízké dle §22 ods.1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zák., a to jen na základě písemné dohody o postoupení pohledávky, která musí být předložena pořadateli.

4. Výhrou je poukaz pro 2 osoby nebo pro rodinu na pobyt v tříhvězdičkovém hotelu v oblasti Altopiano di Asiago, Itálie, na 6 nocí s plnou penzí (oběd v hotelu nebo formou balíčku, jeden oběd v horské salaši), jednorázový poukaz do lanového parku Acropark, další doplňkové služby, v termínu dle výběru výherce, a to v rozmezí od 14.6.2020 do 8.8.2020 a od 23.8.2020 do 13.9.2020. Pobyt je vždy od neděle do soboty. Rodinou se pro účely této reklamní soutěže rozumí matka, otec, jejich děti. Součástí výhry je i jednorázový příspěvek na dopravu ve výši Kč 5200,-, který obdrží výherce na své bankovní spojení do 2 týdnů ode dne, kdy výherce zahájí svůj výherní pobyt. Na příspěvek na dopravu má výherce nárok jen tehdy, pokud výherní pobyt skutečně čerpá. V případě že výherce svou výhru postoupí jiné osobě, jak uvedeno v bodu 3 těchto Pravidel, má na příspěvek na dopravu nárok ta osoba, která výherní pobyt skutečně čerpala.

5. Vyplněním a odesláním soutěžního elektronického formuláře dává účastník pořadateli souhlas se zpracováním svých údajů v minimálním rozsahu jméno, příjmení, kontaktní telefon a email a dalších údajů, které účastník dobrovolně sdělí (adresa), a to výhradně za účelem použití těchto údajů pro zjištění výherce a oznámení a předání výhry v rámci této soutěže. Sdělení takových údajů je smluvním požadavkem pořadatele. Po ukončení této soutěže a vypořádání výher budou údaje účastníků zničeny, pokud účastník v rámci soutěžního elektronického formuláře nedá výslovný souhlas s tím, aby byly jeho údaje pořadatelem používány k zasílání obchodních a propagačních sdělení pořadatele a newsletteru pořadatele.
Pořadatel jako správce údajů účastníků sděluje, že
-údaje účastníků jsou zpracovávány na adrese sídla pořadatele a zde může účastník získat ke svým údajům přístup, vyžádat si možnost opravy nebo výmazu svých údajů,
– udělil-li účastník pořadateli souhlas s použitím údajů k zasílání obchodních a propagačních sdělení a newsletteru pořadatele, pak jej může na adrese sídla pořadatele kdykoli odvolat,
– v případě námitek účastníka v souvislosti se zpracováním jeho údajů má účastník právo se kdykoli obrátit na pořadatele s žádostí o nápravu. Pokud pořadatel žádosti nevyhoví, má účastník právo se obrátit na dozorový orgán.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této reklamní soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit nebo upravovat pravidla soutěže nebo soutěž ukončit bez určení výherce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody nebo závazky účastníků nebo třetích osob související s účastí v soutěži nebo získáním nebo čerpáním výher.

7. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké dle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane nedovolená osoba, nemá na výhru nárok. Nárok na výhru nemá ani osoba, která se dopustí v souvislosti s dosažením výhry protiprávního, podvodného či jiného nekalého jednání nebo která si nechá k dosažení výhry takovým jednáním od jiné osoby dopomoci.