PRAVIDLA REKLAMNÍ SOUTĚŽE

Pořadatel reklamní soutěže: Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, IČ: 63319551

1. Účastníkem reklamní soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR nebo v ČR žijící ve společné domácnosti s osobou s trvalým bydlištěm v ČR, která v době konání soutěže provede nákup v jakékoliv prodejně řetězce La Formaggeria Gran Moravia v ČR a splní další podmínky reklamní soutěže (zákazník).

2. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník, který v době konání soutěže od 18. 3. 2024 do 28. 4. 2024 provede v jakékoliv prodejně sítě La Formaggeria Gran Moravia v ČR, a to i prostřednictvím e-shopu laformaggeriaonline.com, nákup v hodnotě alespoň 250 Kč. Zákazník, který se chce soutěže zúčastnit, musí dále řádně vyplnit soutěžní elektronický formulář, který nalezne spolu s pravidly této reklamní soutěže na webových stránkách www.laformaggeria.com. V soutěžním elektronickém formuláři uvede zákazník zejména také číslo účtenky, jejíž hodnota odpovídá limitu stanovenému pro účast v reklamní soutěži. Zákazník si musí tuto účtenku uschovat po celou dobu trvání soutěže, neboť v případě výhry bude její předložení podmínkou pro předání výhry.
Číslo účtenky zákazník najde na místě vyznačeném na ilustračním fotu v soutěžním formuláři, jiná čísla nebudou akceptována.
Do soutěže budou zařazeny pouze řádně vyplněné soutěžní elektronické formuláře, které zákazník pořadateli soutěže elektronicky odešle v období konání soutěže od 18. 3. 2024 do 28. 4. 2024 prostřednictvím příslušné shora uvedené webové stránky www.laformaggeria.com
Zákazník se může zúčastnit i vícekrát, pokud v době konání soutěže provede více nákupů v hodnotě alespoň 250 Kč. Každou účtenku lze použít pro účast v soutěži pouze jednou.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků reklamní soutěže provede pořadatel do 13. 5. 2024.

3. Výhru získá prvých 6 správných odpovědí na soutěžní otázku pořadatele. V případě, že bude méně než 6 správných odpovědí, zbytek výher získají ti účastníci, jejichž odpověď bude nejbližší té správné. V případě výhry osoby mladší 18 let výhru převezme její zákonný zástupce. V případě, že se nebude možné s výhercem po dobu 7 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže spojit, bude pořadatelem určen náhradní výherce.
Výherce nemá nárok na jinou výhru než výhru vyhlášenou pořadatelem ani nemá nárok na vyplacení výhry v penězích. Výherce nemá právo výhru reklamovat. Výherce má právo výhru jak stojí a leží přijmout nebo ji odmítnout. Výherce může výhru postoupit pouze fyzické osobě blízké dle §22 ods.1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zák., a to jen na základě písemné dohody o postoupení pohledávky, která musí být předložena pořadateli. V případě, že je od jedné a téže osoby více správných odpovědí, má tato osoba nárok pouze na jednu výhru.

4. Výhrou je poukaz pro 2 osoby nebo pro rodinu na pobyt v tříhvězdičkovém hotelu v oblasti Altopiano di Asiago, Itálie, na 6 nocí s plnou penzí (oběd v hotelu nebo formou balíčku, jeden oběd v horské salaši), jednorázový poukaz do lanového parku Acropark, další doplňkové služby, v termínu dle výběru výherce, a to v rozmezí od 9. 6. 2024 do 4. 8. 2024 a od 28. 8. 2024 do 15. 9. 2024. Pobyt je vždy od neděle do soboty. Rodinou se pro účely této reklamní soutěže rozumí matka, otec, jejich děti žijící ve společné domácnosti. Součástí výhry je i jednorázový příspěvek na dopravu ve výši Kč 5 500,-, který obdrží výherce na své bankovní spojení do 2 týdnů ode dne, kdy výherce zahájí svůj výherní pobyt. Na příspěvek na dopravu má výherce nárok jen tehdy, pokud výherní pobyt skutečně čerpá. V případě že výherce svou výhru postoupí jiné osobě jak uvedeno v bodu 3 těchto Pravidel, má na příspěvek na dopravu nárok ta osoba, která výherní pobyt skutečně čerpala.

5. Vyplněním a odesláním soutěžního elektronického formuláře dává účastník pořadateli souhlas se zpracováním svých údajů v minimálním rozsahu jméno, příjmení, kontaktní telefon a email a dalších údajů, které účastník dobrovolně sdělí (adresa), a to výhradně za účelem použití těchto údajů pro zjištění výherce a oznámení a předání výhry v rámci této soutěže. Sdělení takových údajů je smluvním požadavkem pořadatele. Po ukončení této soutěže a vypořádání výher budou údaje účastníků zničeny, pokud účastník v rámci soutěžního elektronického formuláře nedá výslovný souhlas s tím, aby byly jeho údaje pořadatelem používány k zasílání obchodních a propagačních sdělení pořadatele a newsletteru pořadatele.
Pořadatel jako správce údajů účastníků sděluje, že
-údaje účastníků jsou zpracovávány na adrese sídla pořadatele a zde může účastník získat ke svým údajům přístup, vyžádat si možnost opravy nebo výmazu svých údajů,
– udělil-li účastník pořadateli souhlas s použitím údajů k zasílání obchodních a propagačních sdělení a newsletteru pořadatele, pak jej může kdykoli odvolat na emailové adrese info@brazzale.cz nebo písemně na adrese sídla pořadatele,
– v případě námitek účastníka v souvislosti se zpracováním jeho údajů má účastník právo se kdykoli obrátit na pořadatele s žádostí o nápravu. Pokud pořadatel žádosti nevyhoví, má účastník právo se obrátit na dozorový orgán.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této reklamní soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit nebo upravovat pravidla soutěže nebo soutěž ukončit bez určení výherce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody nebo závazky účastníků nebo třetích osob související s účastí v soutěži nebo získáním nebo čerpáním výher.

7. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké dle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane nedovolená osoba, nemá na výhru nárok. Nárok na výhru nemá ani osoba, která se dopustí v souvislosti s dosažením výhry protiprávního, podvodného či jiného nekalého jednání nebo která si nechá k dosažení výhry takovým jednáním od jiné osoby dopomoci.

Ilustrační foto s vyznačeným číslem účtenky: